การศึกษาในศตวรรษที่ 21

การบรรยายให้กับศึกษานิเทศก์ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 23สค59

 

อบรมภาคการศึกษา

การบรรยายให้กับศึกษานิเทศก์ ในงานวันที่ 10 สิงหาคม 2559

บรรยายให้ศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี 25กค59

บรรยายให้ศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี 25 กค 59

 

 


 

 

 

การบรรยายให้กับศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

การบรรยายให้กับศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

back