บริการ

อบรม / บรรยาย
บรรยายให้กับโรงเรียนต่างๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการศึกษา
ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู
เป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนในการนำเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้คุณครูช่วยกันคิดออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ผลงานที่ผ่านมา
จัดอบรม บรรยาย เป็นที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดอบรมสัมมนา

จัดอบรมสัมมนาให้กับครู อาจารย์ และ หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น กลุ่มครูแกนนำ โครงการสสวท และ ศึกษานิเทศก์ โดยเน้นเรื่องของอำนวยการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจการรูปแบบการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ

ครูเก๋จะให้คำปรึกษากับครูเป็นรายบุคคลจะช่วยให้ครูสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะที่สำคัญสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้เร็วขึ้น และช่วยให้ครูลดความกังวลกับเทคโนโลยี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้ คุณครูแต่ละท่านช่วยกันคิด และแนะนำเพื่อนครูท่านอื่นๆ ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

สถาบันการศึกษา
ประวัติการเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษา
 • โรงเรียนนครสวรรค์
 • โรงเรียนพญาไท
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยสยาม
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยหอการค้า
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • Thai Cyber University (TCU)
 • โรงเรียนจิตรลดา ประถม
 • โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส
 • โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
 • ทีเค ปาร์ค (TK Park)
 • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยม 31
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยม 29
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยม 27
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยม 25
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยม 10
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยม 32
 • โครงการ DL Thailand , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์
 • คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
 • วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 • วิทยาลัยพณิชยการบางนา
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
back