เกี่ยวกับเรา

คุณเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล 

เป็นที่ปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมถึงเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น กลุ่มศึกษานิเทศก์ โดยมีประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษากว่า 7 ปี มีความสนใจด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล ( Digital Storytelling ) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แบบ Active Learning เพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน และ เขียนบล็อกเผยแพร่ความรู้ผ่าน Facebook เก๋ไก๋ไฮเทค เทคโนโลยีการศึกษา และ เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.inspirelearner.com

ปัจจุบันคุณจารุณีได้รับการยอมรับจากบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลกให้เป็น 

 • Google Certified Innovator ( คนแรกของประเทศไทย ) 
 • Google for Education Certified Trainer 
 • Apple Professional Learning Provider
 • Apple Teacher

คุณจารุณี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชิงหวา   กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจโดยความร่วมมือของ   มหาวิทยาลัยชิงหวาและมหาวิทยาลัย MIT และสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ เคยทำงานฝ่ายการศึกษาที่สถานทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง

 

Customer

หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ที่ได้ไปบรรยาย

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยสยาม
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยหอการค้า
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • Thai Cyber University [TCU]
 • โรงเรียนจิตรลดา ประถม
 • โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส
 • โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
 • ทีเค ปาร์ค (TK Park)
 • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยม 31
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยม 29
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยม 27
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยม 25
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยม 10
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยม 32
 • โครงการ DL Thailand , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์
 • คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
 • วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 • วิทยาลัยพณิชยการบางนา
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 • Google Education event
 • โรงเรียนนครสวรรค์
 • โรงเรียนพญาไท
 • โรงเรียนหอวัง
 • โรงเรียนสวนกุหลาบ
 • โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล
 • โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
 • โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
 • โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์
 • Worlddidac
 • โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน
 • สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
 • สามย่านมิตรทาวน์
 • งานมหิดลคนทำสื่อ ปี 2020
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 • OBEC Channel
 • สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำนักหอสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

GCT KayJarunee
back