เกี่ยวกับเรา

คุณเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล 

เป็นที่ปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมถึงเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น กลุ่มศึกษานิเทศก์ โดยมีประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามากว่า 7 ปี มีความสนใจด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล ( Digital Storytelling ) ผ่าน iPad เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความสนุก เพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน และ เขียนบล็อกเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ www.inspirelearner.com

ปัจจุบันคุณจารุณีเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพครูที่ได้รับการยอมรับจาก Apple ( Apple Professional Learning Provider) เป็น Google for Education Certified Trainer และ เป็น Google Certified Innovator คนแรกของประเทศไทย (ในปี 2013) 

คุณจารุณี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชิงหวา   กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจโดยความร่วมมือของ   มหาวิทยาลัยชิงหวาและมหาวิทยาลัย MIT และสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

back