อบรม Google Apps for Education ให้ สพม.27 ร้อยเอ็ด ซึ่งมีคุณครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเข้าร่วมอบรม จาก 30 โรงเรียนในเขตพื้นที่ ในวันที่ 6 มกราคม 2558 โดยครูผู้เข้าร่วมมีโอกาสมาร่วมนำเสนอผลงานที่ดำเนินการใช้งานเทคโนโลยีในห้องเรียน

หัวข้อการอบรม

  • Google Sites
  • Youtube for Education
  • Google Drive and Google Form

วิทยากร

  • คุณศุภชัย ศศิกนก Google Certified Trainer
  • คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล Google Certified Trainer, Google Certified Innovator

ศุภชัย ศศิกนก
ศุภชัย ศศิกนก - เป็นผู้จัดการโครงการการนำ Google Apps for Education (G Suite for Education) ไปใช้ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย - เป็น Google Certified Trainer และผ่านการอบรมด้าน Google Earth for Education