แอพ  the Human Body เป็นแอพสำหรับเรียนรู้ด้านร่างกายมนุษย์ ระบบต่าง ๆ 

iOS Version ฟรี (Lite) : https://itunes.apple.com/us/app/the-human-body-lite/id957148293?mt=8

iOS : https://itunes.apple.com/us/app/the-human-body-by-tinybop/id682046579?mt=8

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ที่ปรึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของผู้เรียน ได้รับการ Certified จาก Apple และ Google 1) Apple Professional Learning Provider 2) Google Certified Trainer 3) Google Certified Innovator