วิทยากร : ศุภชัย ศศิกนก

ศุภชัย ศศิกนก

Google for Education Certified Trainer

Google for Education Champion

วิทยากรจัดอบรมด้านการนำเทคโนโลยี Google Workspace for Education ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ การจัดการเรียนรู้

ประวัติวิทยากร

คุณศุภชัย ศศิกนก ควบคุมโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีให้กับภาคการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษา วิทยาลัย มัธยมศึกษา และ ประถมศึกษา และ เป็นผู้จัดการโครงการการนำเทคโนโลยี Google Apps for Education (G Suite for Education) ไปใช้ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2557

และเป็นวิทยากรหลักในการอบรมการนำเทคโนโลยี Google Apps ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ การจัดการเรียนรู้ ให้กับอาจารย์ ครู และ บุคลากรที่สนใจใช้เทคโนโลยีและสื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู้ การอบรมการสร้าง ePortfolio ให้กับอาจารย์ และ นักศึกษา ด้วย Google Sites และการสร้างสื่อการเรียนในหลักสูตร Flipped Classroom ด้วย Youtube

ประสบการณ์การเป็นวิทยากรให้ก้บหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชนต่าง ๆ เช่น

 1. Train the Trainer : Google Apps for Education และ Youtube : โครงการ DLIT
 2. Google Apps for Education :โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม
 3. Google Apps for Education :โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น
 4. Google Apps for Education : โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด
 5. Google Apps for Education :โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์
 6. Google Apps for Education : โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จังหวัดสุรินทร์
 7. Google Apps for Education :โรงเรียนในสังกัด สพป ระนอง
 8. Google Apps for Education :โรงเรียนในสังกัด สพป กระบี่
 9. Google Apps for Education : สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 10. Google Apps for Education :วิทยาลัยในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
 11. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 12. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 13. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 14. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยมหิดล
 15. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 16. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยรังสิต
 17. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยศิลปากร
 18. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยบูรพา
 19. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 20. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 21. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 22. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 23. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 24. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 25. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 26. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์
 27. Google Apps for Education : วิทยาลัยพณิชยการบางนา
 28. Google Apps for Education : วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
 29. Google Apps for Education : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
 30. Google Apps for Education : วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
 31. Google Apps for Education : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
 32. Google Apps for Education :โรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช อุบลราชธานี
 33. Google Apps for Education :โรงเรียนสารวิทยา
 34. การจัดแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่นักศึกษาระบบทวิภาคี Online

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ www.bit.ly/supachaisasikanok

back