สำหรับโรงเรียนที่นักเรียนมีอุปกรณ์ iPad เป็นส่วนตัว การใช้เก็บผลงานของผู้เรียนในรูปแบบดิจิตอลก็จะเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือหนึ่งสำหรับการเก็บผลงานของนักเรียน ก็จะมีเช่นแอพ Seesaw ซึ่งนอกจากเก็บผลงาน ครูสามารถให้นักเรียนเขียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ สะท้อนเนื้อหาของการเรียนได้ด้วย

การเริ่มต้นใช้งานสามารถดูได้จากคู่มือต่อไปนี้

 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ที่ปรึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของผู้เรียน ได้รับการ Certified จาก Apple และ Google 1) Apple Professional Learning Provider 2) Google Certified Trainer 3) Google Certified Innovator