สำหรับโรงเรียนที่นักเรียนมีอุปกรณ์ iPad เป็นส่วนตัว การใช้เก็บผลงานของผู้เรียนในรูปแบบดิจิตอลก็จะเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือหนึ่งสำหรับการเก็บผลงานของนักเรียน ก็จะมีเช่นแอพ Seesaw ซึ่งนอกจากเก็บผลงาน ครูสามารถให้นักเรียนเขียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ สะท้อนเนื้อหาของการเรียนได้ด้วย

การเริ่มต้นใช้งานสามารถดูได้จากคู่มือต่อไปนี้

 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋เป็นคนชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย และได้รับการ Certified จาก Apple และ Google คุณเก๋ได้รับการ Certified ดังต่อไปนี้ Apple Professional Learning Provider , Google Certified Trainer และ Google Certified Innovator