มีเพื่อนแนะนำมาว่าตอนนี้มีคนได้แปล CS unplugged ของ Google มาเป็นภาษาไทยแล้ว ครูในประเทศไทยที่ต้องสอนวิชา Coding สามารถนำ CS Unpluugged ไปใช้กับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้นะคะ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์เทคโนโลยี

เข้าไปได้ที่ Link ดังต่อไปนี้ค่ะ

https://drive.google.com/file/d/1fHLFzN2yri4pQRGBuABxJX04zq89gzSO/view

จัดทําโดย

Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows
และนําไปใช^ในชั้นเรียนโดย Robyn Adams and Jane McKenzie

แปลโดยคณาจารยrและนิสิตนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer