ครูยุคใหม่! พัฒนาคุณภาพการสอนด้วยหลักสูตร Generative AI for Educator by Google x MIT RAISE

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว บทบาทของครูก็เปลี่ยนแปลงไป ครูไม่เพียงแค่สอนหนังสือตามตำรา แต่ต้องสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลักสูตร Generative AI for Educator by Google เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูสามารถก้าวทันเทคโนโลยี AI และนำไปใช้พัฒนาการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาเพียงแค่ 2 ชั่วโมง

หลักสูตร Generative AI for Educator by Google เป็นหลักสูตรออนไลน์ฟรีจาก Google ที่ออกแบบร่วมกับ MIT RAISE มาเพื่อให้ครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ซึ่งนำไปใช้ได้กับทั้ง Gemini.google.com และ ChatGPTตัวอย่างเนื้อหา เช่น

  • หลักการพื้นฐานของ AI
  • ประเภทของ AI
  • การประยุกต์ใช้ AI ในการสอน
  • เครื่องมือและทรัพยากร AI สำหรับครู
  • จริยธรรมและความปลอดภัยของ AI

ประโยชน์ของการเรียนรู้หลักสูตร Generative AI for Educator

  • พัฒนาทักษะดิจิทัล: ครูจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการสอน: ครูสามารถนำ AI มาสร้างสื่อการสอนที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทาย และประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน: การใช้ AI ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงาน
  • เตรียมพร้อมนักเรียนสู่โลกอนาคต: เทคโนโลยี AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกแง่มุมของชีวิต การเรียนรู้เกี่ยวกับ AI จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในอนาคต

หลักสูตร Generative AI for Educator เหมาะสำหรับครูทุกระดับชั้น ทั้งครูที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับ AI และครูที่มีประสบการณ์ หลักสูตรนี้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเรียนร่วมกับเพื่อนครูในกลุ่ม

หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ แต่เราสามารถใช้ Google Translate เพื่อแปลทั้งหน้าเว็บไซต์ได้ คลิ๊กขวา และ กด Google Translate จะทำให้เกิดการแปล จากที่อ่าน การแปลค่อนข้างใช้ได้เยอะเกิน 90% เลย

สมัครเรียนหลักสูตร Generative AI for Educator by Google

https://grow.google/ai-for-educators/

พัฒนาทักษะดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการสอน เตรียมพร้อมนักเรียนสู่โลกอนาคต สมัครเรียนหลักสูตร Generative AI for Educator by Google

หลังจากเรียน ทำแบบทดสอบจะได้ Certificate แบบนี้
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer