G Suite for Education – Google Apps for Education  ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่มีประโยชน์ และฟรีสำหรับการศึกษา  เครื่องมือต่าง ๆ จะช่วยให้เกิดการทำงานงานร่วมกัน การสื่อสารร่วมกันทั้งครู และ นักเรียน หรือ การทำงานร่วมกันของนักเรียน กับ เพื่อนนักเรียนเอง  โดยชุดเครื่องมือ G Suite for Education)  ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น Google Classroom , Google Meet,  Google Drive, Google Sites และ Google Forms โดยทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันหลากหลาย และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูในยุคศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถการสร้างบทเรียนออนไลน์ สร้างแบบสอบถามออนไลน์ สร้างเอกสารออนไลน์ เพื่อทำให้การทำงานของครู และ การจัดการเรียนรู้ของครูมีความสะดวกรวดเร็ว และ เข้าถึงผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้เครื่องมือการจัดการเรียนรู้ด้วย G Suite for Educaiton เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสื่อการสอน ICT เช่น Google Classroom  สามารถเผยแพร่บทเรียน บทความ พร้อมทั้งสามารถที่จะแบ่งปันไปสู่นักเรียนได้  
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถนัดหมายพบกับนักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 
 4. สามารถใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และ สร้างเว็บไซต์ได้ 

สิ่งที่ต้องเตรียม 

 • คอมพิวเตอร์ ที่ลงเบราเซอร์ Chrome เรียบร้อยแล้ว 
 • บนมือถือ : โหลดแอป –  Google Classroom / Google Calendar /  Google Meet และ แอปอื่นๆ 
 • สื่อการสอนที่ต้องการนำเข้า Google Classroom 
 • อินเตอร์เน็ต สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน 
 • โดยครูผู้เข้ารับการอบรมควรมีบัญชี G Suite มาก่อนเข้ารับการอบรม  หรือ  หากมีบ้ญชีgmail.com หรือ สมัครใช้งาน gmail.com สามารถใช้ทดแทนได้ โดยจำเป็นจะต้องจำทั้ง User Name และ Password ได้ 

วิทยากร

จารุณี สินชัยโรจน์กุล 

 • ที่ปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • เจ้าของเว็บไซต์ inspireleaner.com และ เจ้าของเพจ เก๋ไก๋ไฮเทค เทคโนโลยีการศึกษา 
 • Google for Education Certified Trainer
 • Google Certified Innovator 
 • วิทยากรจัดอบรมด้านการนำเทคโนโลยี G Suite  ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ การจัดการเรียนรู้ 
 • สื่อการเรียนรู้ที่วิทยากรได้ดำเนินการในโครงการ Google – กระทรวงศึกษา https://www.youtube.com/playlist?list=PLGJfrkWH-ybkldp9P_KaZKO0A3mwAOxP7

ตารางเวลาการจัดกิจกรรม 

Day1

เวลาหัวข้อ
9:00-10.30ภาพรวมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ แนะนำการเข้าถึง Google Driveการทำงานนำเสนอร่วมกันด้วย Google Slidesการจดบันทึกการประชุมบน Google Docs เทคนิคการใช้ Google Docs อย่างมีประสิทธิภาพ 
10.30-10.45พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00ใช้สเปรตชีตด้วย Google Sheets ออนไลน์เทคนิคการใช้ Google Sheets อย่างมีประสิทธิภาพ 
12:00-13:00    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Formsการตั้งค่า Google Forms
14.30 – 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 การส่งแบบฟอร์มให้กับผู้อื่นกรอกผ่านช่องทางต่าง ๆ การสร้าง QR Code ของแบบฟอร์มการตรวจสอบผลการตอบรับจากผู้กรอกแบบฟอร์มการใช้ Google Drive จากมือถือหรือ Tablet (iOS/Android)

Day2

เวลารายละเอียด
9.00-10.30สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom วิธีการเข้าห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนการโพสประกาศบน Google Classroom
10.30-10.45พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00การสั่งการบ้านปรนัย และ อัตนัย และ ตรวจการบ้านให้คะแนนด้วย Google Classroom
12:00-13:00    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30การใช้ Google Calendar เพื่อนัดหมายประชุม และแนบไฟล์ การตั้งค่าการแชร์ Google Calendar ให้เพื่อนร่วมงาน การใช้แอป Google Calendar จากมือถือหรือ Tablet (iOS/Android)การใช้งาน Video Conference ผ่านเครื่องมือ Google Meetการใช้ Google Meet จากมือถือหรือ Tablet (iOS/Android)
14.30-14.45พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 -16:00การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites เพื่อแบ่งปันความรู้ เพื่อใช้ประสานงานในองค์กร (Project Management) หรือ เพื่อเป็นการทำประวัติส่วนตัวออนไลน์ประเมินผลการเรียนรู้ 
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer