G Suite for Education – Google Apps for Education  ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่มีประโยชน์ และฟรีสำหรับการศึกษา  เครื่องมือต่าง ๆ จะช่วยให้เกิดการทำงานงานร่วมกัน การสื่อสารร่วมกันทั้งครู และ นักเรียน หรือ การทำงานร่วมกันของนักเรียน กับ เพื่อนนักเรียนเอง  โดยชุดเครื่องมือ Google Apps for Education (G Suite for Education) ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น Google Sites , Google Form , Google Classroom โดยทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันหลากหลาย และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูในยุคศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถการสร้างบทเรียนออนไลน์ สร้างแบบสอบถามออนไลน์ สร้างเอกสารออนไลน์ เพื่อทำให้การทำงานของครู และ การจัดการเรียนรู้ของครูมีความสะดวกรวดเร็ว และ เข้าถึงผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้เครื่องมือการจัดการเรียนรู้ด้วย G Suite for Educaiton 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ได้ เช่น ครูสามารถสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites เพื่อเผยแพร่ความรู้ได้ 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสื่อการสอน ICT เช่น ห้องเรียน Google Classroom  สามารถเผยแพร่บทเรียน บทความ ความรู้ ไว้ในเว็บไซต์ได้ พร้อมทั้งสามารถที่จะแบ่งปันไปสู่นักเรียนได้ 

สิ่งที่ต้องเตรียม 

 • คอมพิวเตอร์ ที่ลงเบราเซอร์ Chrome เรียบร้อยแล้ว 
 • อินเตอร์เน็ต สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน 
 • โดยครูผู้เข้ารับการอบรมควรมีบัญชี Google Apps for Education ( G Suite) มาก่อนเข้ารับการอบรม  หรือ หากมีบ้ญชีgmail.com หรือ สมัครใช้งาน gmail.com สามารถใช้ทดแทนได้ โดยจำเป็นจะต้องจำทั้ง User Name และ Password ได้ 

วิทยากร

จารุณี สินชัยโรจน์กุล 

 • ที่ปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • เจ้าของเว็บไซต์ inspireleaner.com และ เจ้าของเพจ เก๋ไก๋ไฮเทค เทคโนโลยีการศึกษา 
 • Google for Education Certified Trainer
 • Google Certified Innovator 
 • วิทยากรจัดอบรมด้านการนำเทคโนโลยี Google Apps (G Suite)  ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ การจัดการเรียนรู้ 
เวลา รายละเอียด
9:00-10.30เตรียมความพร้อมเรื่อง บัญชีการเข้าใช้งาน Google Apps (G Suite for Education) แนะนำการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites การออกแบบเว็บไซต์เพื่อสร้างเว็บสำหรับเผยแพร่ความรู้การสร้าง QR code สำหรับเว็บไซต์ 
10.30-10.45พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom วิธีการเข้าห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนการโพสประกาศบน Google Classroom
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30การสั่งการบ้านอัตนัย และ ตรวจการบ้านให้คะแนนด้วย Google Classroomสรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้
14.30-14.45พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 -16:00แนวทางการใช้ Google Classroom กับ Google Form เพื่อสร้างแบบทดสอบออนไลน์ประเมินผลการเรียนรู้ 
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย เป็น Google Certified Trainer รวมถึง และได้รับการยอมรับจาก Apple ให้เป็น Apple Professional Learning Provider