G Suite for Education – Google Apps for Education  ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่มีประโยชน์ และฟรีสำหรับการศึกษา  เครื่องมือต่าง ๆ จะช่วยให้เกิดการทำงานงานร่วมกัน การสื่อสารร่วมกันทั้งครู และ นักเรียน หรือ การทำงานร่วมกันของนักเรียน กับ เพื่อนนักเรียนเอง  โดยชุดเครื่องมือ Google Apps for Education (G Suite for Education) ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น Google Sites , Google Form , Google Classroom โดยทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันหลากหลาย และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูในยุคศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถการสร้างบทเรียนออนไลน์ สร้างแบบสอบถามออนไลน์ สร้างเอกสารออนไลน์ เพื่อทำให้การทำงานของครู และ การจัดการเรียนรู้ของครูมีความสะดวกรวดเร็ว และ เข้าถึงผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้เครื่องมือการจัดการเรียนรู้ด้วย G Suite for Educaiton 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ได้ เช่น ครูสามารถสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites เพื่อเผยแพร่ความรู้ได้ 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสื่อการสอน ICT เช่น ห้องเรียน Google Classroom  สามารถเผยแพร่บทเรียน บทความ ความรู้ ไว้ในเว็บไซต์ได้ พร้อมทั้งสามารถที่จะแบ่งปันไปสู่นักเรียนได้ 

สิ่งที่ต้องเตรียม 

 • คอมพิวเตอร์ ที่ลงเบราเซอร์ Chrome เรียบร้อยแล้ว 
 • อินเตอร์เน็ต สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน 
 • โดยครูผู้เข้ารับการอบรมควรมีบัญชี Google Apps for Education ( G Suite) มาก่อนเข้ารับการอบรม  หรือ หากมีบ้ญชีgmail.com หรือ สมัครใช้งาน gmail.com สามารถใช้ทดแทนได้ โดยจำเป็นจะต้องจำทั้ง User Name และ Password ได้ 

วิทยากร

จารุณี สินชัยโรจน์กุล 

 • ที่ปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • เจ้าของเว็บไซต์ inspireleaner.com และ เจ้าของเพจ เก๋ไก๋ไฮเทค เทคโนโลยีการศึกษา 
 • Google for Education Certified Trainer
 • Google Certified Innovator 
 • วิทยากรจัดอบรมด้านการนำเทคโนโลยี Google Apps (G Suite)  ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ การจัดการเรียนรู้ 
เวลา รายละเอียด
9:00-10.30เตรียมความพร้อมเรื่อง บัญชีการเข้าใช้งาน Google Apps (G Suite for Education) แนะนำการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites การออกแบบเว็บไซต์เพื่อสร้างเว็บสำหรับเผยแพร่ความรู้การสร้าง QR code สำหรับเว็บไซต์ 
10.30-10.45พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom วิธีการเข้าห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนการโพสประกาศบน Google Classroom
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30การสั่งการบ้านอัตนัย และ ตรวจการบ้านให้คะแนนด้วย Google Classroomสรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้
14.30-14.45พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 -16:00แนวทางการใช้ Google Classroom กับ Google Form เพื่อสร้างแบบทดสอบออนไลน์ประเมินผลการเรียนรู้ 
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer