การเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล  (Digital Storytelling) จะเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างไร

การเรียนรู้จะเกิดขึ้นและอยู่กับผู้เรียนนานขึ้นหากผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้นั้นเอง การใช้ Digital Storytelling จะเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้เรียนยุคนี้มีความสนใจการใช้เทคโนโลยีอยู่เป็นแล้ว ผู้เรียนอาจจะได้รับงานมอบหมายจากผู้สอนให้ค้นคว้าในหัวข้อที่เค้าสนใจ และ นำเสนอออกมาในรูปแบบการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการสร้างความสนใจ และแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนที่เป็น “Digital Native” ได้เป็นอย่างดี

จากการที่ผู้เรียนต้องนำเสนอชิ้นงานออกมาในรูปแบบนี้ ผู้เรียนจะได้เห็นศักยภาพของตัวเองในการค้นหาข้อมูล เล่าเรื่องราว การวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และยังนำไปสู่การเพิ่มทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ การจัดระเบียบความคิด การคิดตั้งคำถาม และการทำงานเป็นทีม ได้อีกด้วย

iMovie

แอพสำหรับตัดต่อวิดีโอ สำหรับวิชาต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ตัวอย่างวิชาโครงงาน นักเรียนสามารถเก็บขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ นำมาตัดต่อเป็นวิดีโอเพื่อสรุปขั้นตอนงานตัวอย่างอื่น ๆ เช่น ในกิจกรรมที่เป็น Problem base learning นักเรียนสามารถที่จะเอาปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียนมาทำเป็นหัวข้อ เช่น การไม่ใส่หมวกกันน็อคของนักเรียนในโรงเรียนนำไปสู่อุบัติเหตุต่างๆ เด็กๆ สามารถไปสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและนำเสนอเป็นโครงการรณรงค์ต่างๆ ในโรงเรียนได้

Toontastic 3D

แอพสำหรับการสร้างการ์ตูน วิชาภาษาอังกฤษก็สามารถนำแอพนี้ไปใช้ให้เด็กฝึกสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ วิชาอื่น ๆ ก็สามารถประยุกต์ใช้ในทำนองเดียวกัน ให้นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้ที่ตัวเองได้เรียนมา

Adobe Spark Video

แอพสำหรับสร้างวีดิโอ Infographic ต่าง ๆ มีภาพ และ เสียงประกอบ ทำเป็นวิดีโอรณรงค์สิ่งต่าง ๆ ได้ ผู้สร้างวิดิโออาจจะเป็นคุณครูที่ต้องการสร้างสื่อที่มีลักษณะหลากหลาย ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือ ผู้สร้างวิดีโออาจจะเป็นผู้เรียนที่ใช้แอพนี้เพื่อสร้างชิ้นงานเพื่อการนำเสนอก็เป็นได้

Explain Everything

แอพสำหรับใช้แทนกระดานไวท์บอร์ด การอธิบายขั้นตอนงานต่าง ๆ การแสดงวิธีทำของโจทย์ต่าง ๆ สามารถใส่รูปภาพได้ อัดเสียงได้ ในขณะวาดรูป รวมถึงใช้สร้างสื่อที่เป็นลักษณะ Interative

Green Screen

ในกรณีที่เราตัดต่อวิดีโอและต้องการเปลี่ยนฉากหลัง เราสามารถใช้แอพนี้ในการตัดต่อวิดีโอเพื่อทำให้ฉากหลังของเราเป็นฉากอื่น ๆ ได้เลย

 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer