การทำ Digital Marketing ส่วนหนึ่งก็คือ การวางแผนกลุ่มเป้าหมาย (Target Market) ซึ่งเรามีโอกาสได้ไปสอนอาจารย์และนักศึกษาเรื่องการเลือกกลุ่มเป้าหมาย รู้สึกว่า มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีมาก นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ได้สนทนา และ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกัน รวมถึงนำเสนออีกด้วย

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย เป็น Google Certified Trainer