การทำ Digital Marketing ส่วนหนึ่งก็คือ การวางแผนกลุ่มเป้าหมาย (Target Market) ซึ่งเรามีโอกาสได้ไปสอนอาจารย์และนักศึกษาเรื่องการเลือกกลุ่มเป้าหมาย รู้สึกว่า มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีมาก นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ได้สนทนา และ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกัน รวมถึงนำเสนออีกด้วย

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย เป็น Google Certified Trainer รวมถึง และได้รับการยอมรับจาก Apple ให้เป็น Apple Professional Learning Provider