การทำ Digital Marketing ส่วนหนึ่งก็คือ การวางแผนกลุ่มเป้าหมาย (Target Market) ซึ่งเรามีโอกาสได้ไปสอนอาจารย์และนักศึกษาเรื่องการเลือกกลุ่มเป้าหมาย รู้สึกว่า มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีมาก นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ได้สนทนา และ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกัน รวมถึงนำเสนออีกด้วย

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer