สำหรับการทำแบบทดสอบในห้องเรียน เพื่อเช็คความเข้าใจของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer