บรรยากาศให้คำปรึกษาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

บรรยากาศให้คำปรึกษาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับครูโรงเรียนหนองหงส์

Coaching at NSSC

ให้คำแนะนำ 1:1 กับครู โรงเรียนเสาไห้ฯ

ให้คำแนะนำ 1:1 กับครู โรงเรียนเสาไห้ฯ

ให้คำปรึกษาส่วนตัวกับครูพรทิพย์ โรงเรียนเสาไห้ฯ

ให้คำปรึกษาส่วนตัวกับครูพรทิพย์ โรงเรียนเสาไห้ฯ

back