คู่มือการใช้ Chromebook

  1. คู่มือการใช้ Chromebook 101 : Peter Horner IT Manager & Digital Learning Lead
  2. Barton Peveril Sixth Form College

https://docs.google.com/presentation/d/15PL1UZPrJYnSuwI3AFHFksSu9SKn3Y0nPRJyY8870VM/edit#slide=id.p

2. เว็บจำลองการสอนใช้ Chromebook เป็นแบบ Simulator เลยค่ะ

https://partnerdash.google.com/apps/simulator/chromebook

3) การใช้ Stylus บน Chromebook

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer