เกี่ยวกับครูเก๋

ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล

About us
 • ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล
 • Apple Professional Learning Provider
 • Google Certified Trainer
 • Google Certified Innovator
 • ที่ปรึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของผู้เรียน (Personlized Learning) รวมถึงเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น กลุ่มศึกษานิเทศก์ โดยมีประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามากว่า 5 ปี 
 • มีความสนใจด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล ( Digital Storytelling ) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความสนุก เพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน
 • หลงใหลในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับครู เพื่อให้เป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลง และ เป็นผู้เรียนตลอดชีวิต (Life long learners)
 • เขียนบล็อกการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา บนเว็บ www.inspirelearner.com  , facebook.com/inspirelearner , youtube.com/kayjarunee
 • นอกจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแล้ว ยังหลงใหลการท่องเที่ยวในประเทศไทย และ ดินแดนในทวีปเอเชีย
 • งานอดิเรก : อ่านหนังสือ เดินทาง จดบันทึก
 • ความสนใจ : เทคโนโลยีการศึกษา ท่องเที่ยว เทคนิคการสอน
 • นักเขียนที่ชื่นชอบ : ประภาส ชลศรานนท์
 • วิทยากรให้กับสถาบันการศึกษา
   • โรงเรียนนครสวรรค์
   • โรงเรียนพญาไท
   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • มหาวิทยาลัยมหิดล
   • มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   • มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
   • มหาวิทยาลัยนเรศวร
   • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
   • มหาวิทยาลัยรังสิต
   • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   • มหาวิทยาลัยสยาม
   • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
   • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   • มหาวิทยาลัยศิลปากร
   • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
   • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
   • มหาวิทยาลัยพะเยา
   • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
   • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   • มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   • มหาวิทยาลัยหอการค้า
   • มหาวิทยาลัยบูรพา
   • Thai Cyber University [TCU]
   • โรงเรียนจิตรลดา ประถม
   • โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
   • โรงเรียนวัดราชาธิวาส
   • โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
   • ทีเค ปาร์ค (TK Park)
   • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
   • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยม 31
   • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยม 29
   • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยม 27
   • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยม 25
   • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยม 10
   • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยม 32
   • โครงการ DL Thailand , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   • สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
   • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์
   • คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   • วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
   • วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
   • วิทยาลัยพณิชยการบางนา
   • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
   • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม : [email protected]  , Line ID : thephu , 082-555-7520

My Biodata

I am an Educational Consultant and a life long learner. I am passionate about using technology to open students up to collaboration and innovation. I love working with teachers to find out how technology can make learning come alive for their students and help teachers to transform the classroom.

I provide consultation to teachers to develop lesson plan in supporting personlised learning in the classroom. I am interested in tools for support personalised learning such as Digital Storytelling tools. You can visit my blog to learn more about Digital Storytelling here. https://inspirelearner.com/digitalstorytelling/

I also believe that everyone can be a good learner. I also believe in Professional Learning Community. The growth of community will help teachers to develop their skills and become life long learners.

Inspire Learner is operated by a dedicated consultant in Thailand.  Any questions, please contact Kay Jarunee Sinchaiorjkul at [email protected] , more about me at https://www.linkedin.com/in/kayjarunee

Kay1

การอำนวยการเรียนรู้ให้กับครูและอาจารย์ในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในหลักสูตร STEM จัดอบรมสัมมนาให้กับครู อาจารย์ และ หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น กลุ่มครูแกนนำ โครงการสสวท และ ศึกษานิเทศก์  โดยเน้นเรื่องของอำนวยการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจการรูปแบบการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมในภาพเป็นการให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ในการเขียนชุดคำสั่งให้ตัวละครทำกิจกรรม ผ่านแอพ Hopscotch

 

Coaching 1:1

ให้คำปรึกษาส่วนตัวกับครูพรทิพย์ โรงเรียนเสาไห้ฯ

ในความเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ ครูเก๋จะให้คำปรึกษากับครูเป็นรายบุคคลจะช่วยให้ครูสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะที่สำคัญสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้เร็วขึ้น และช่วยให้ครูลดความกังวลกับเทคโนโลยี

 

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้ คุณครูแต่ละท่านช่วยกันคิด และแนะนำเพื่อนครูท่านอื่น ๆ ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

กิPLC Thailandจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้ คุณครูแต่ละท่านช่วยกันคิด และแนะนำเพื่อนครูท่านอื่น ๆ ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้ คุณครูแต่ละท่านช่วยกันคิด และแนะนำเพื่อนครูท่านอื่น ๆ ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 

 

Hand-on Workshop

จัดกิจกรรม Workshop ให้กับครู เรื่อง Augmented Reality 

 

 

 

 

อบรมภาคการศึกษาบรรยายให้กับศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 26 กค 59บรรยายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับกลุ่มศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ ทั้งหมด 5 ภูมิภาค (เหนือ อีสานเหนือ อีสานใต้ กลาง และ ภาคใต้) 

 

 

 

 

คำนิยมจากผอ.ชาตรี

 

คำนิยมจากครูวิไลวรรณ

 

 

คำนิยมจากครูแพรว NSSC

 

 

back