AR

บรรยากาศการอบรมการใช้ Augmented Reality เพื่อการศึกษา 6 ตค 59 

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม ณ โรงเรียนนครสวรรค์ 

บรรยากาศการอบรมการใช้แอพ Hopscotch

บรรยากาศการอบรมการใช้แอพ Hopscotch ณ โรงเรียนเสาไห้

 

 

 

back