หลักสูตร แอปพลิเคชั่นเพื่อการสอนแบบ Active Learning 

การคิดวิเคราะห์ นำเสนอ การลำดับความคิด การฟัง การถาม การคิดสร้างสรรค์ เป็นไปได้หรือไม่ที่ห้องเรียนจะให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเหล่านี้ไปด้วย เครื่องมือต่างๆ ที่ ด้านเทคโนโลยีพร้อมที่จะให้ครูนำไปใช้ในการสร้างสื่อ และขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้นักเรียนใช้เพื่อเป็นผู้สร้างสรรค์สื่อเหล่านั้นเอง ด้วยเช่นกัน 

ในหลักสูตรนี้ครูจะได้เรียนรู้การสร้างสรรค์สื่อต่างๆ  และ สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้เช่นกันว่า จะนำไปปรับใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ใด ที่นักเรียนจะเป็นผู้สร้างสรรค์สื่อเหล่านี้เช่นกัน 

อุปกรณ์ : คอมพิวเตอร์ และ มือถือ 

ระยะเวลา : 6  ชั่วโมง 

วิทยากร 

  •  ศุภชัย ศศิกนก
  • Google for Education Certified Trainer

ตารางการอบรม

09.00 – 09.15 : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

09.15 – 10.30 : Collaborative work with Google Slides 

10.30 -10.45 : เบรค

10.45 -12.00 : Quiz with Google Forms

12.00 – 1300 : พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 : Infographic with Canva

14.30 – 14.45 : เบรค

14.45 – 16.00 : Video Storytelling with KineMaster 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer