วิธีเข้าไปดูบทเรียนออนไลน์บน iTunes U
วิธีการดูบทเรียนออนไลน์ iTunes U
วิธีเข้าไปดูบทเรียนออนไลน์
วิธีเข้าไปดูบทเรียนออนไลน์
วิธีเข้าไปดูบทเรียนออนไลน์บน  iTunes U
วิธีการเข้าไปดูบทเรียนออนไลน์บน iTunes U
วิธีเข้าไปดูบนเรียนออนไลน์บน iTunes U
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ที่ปรึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของผู้เรียน ได้รับการ Certified จาก Apple และ Google 1) Apple Professional Learning Provider 2) Google Certified Trainer 3) Google Certified Innovator