Distance Learning Information Technology (DLIT) เป็นโครงการที่รวบรวมเนื้อหาทางเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน และการเตรียมตัวสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการเข้าถึงสื่อการจัดการเรียนรู้ดิจิตอลของ DLIT สามารถทำได้ดังนี้

  1. เข้าไปที่แอพ iTunes U บน iPad หรือ iPhone หากไม่มีแอพนี้ให้ดาวน์โหลดได้เลย จาก App Store สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
  2. แตะไปที่รายการแนะนำ (Featured) หรือ สังเกตเมนูรูปดาว
  3. แตะที่เมนูกล่องค้นหาด้านบน และพิมพ์คำว่า DLIT และแตะที่ Search
  4. แตะไปที่เมนูหลักสูตร ก็จะพบบทเรียนจำนวนมาก เราสามารถแตะเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา เค้าโครงหลักสูตร และ สื่อการเรียนรู้ที่ครูแกนนำแต่ละท่านได้สร้างไว้ ก่อนที่จะสมัครรับ หลักสูตร
  5. ถ้าเราสนใจบทเรียนใด ให้แตะที่สมัครรับ (subscribe) จะประกฎเมนู “รับหลักสูตร” (Get Course) ให้แตะอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้น iPad จะทำการโหลดบทเรียนดังกล่าวมาอยู่บนเครื่อง iPad เรา และเราสามารถแตะเข้าไปศึกษาเนื้อหา ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนรู้ และ แนะนำนักเรียนให้เข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองได้อีกด้วย

ศึกษาเพิ่มเติมผ่านคลิปวิดีโอ

ดาวน์โหลดแอพ iTunes U

 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋เป็นคนชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย และได้รับการ Certified จาก Apple และ Google คุณเก๋ได้รับการ Certified ดังต่อไปนี้ Apple Professional Learning Provider , Google Certified Trainer และ Google Certified Innovator