การศึกษาในยุคปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการบูรณาการเทคโนโลยีเข้าไปเพื่อช่วยดึงดูดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม รวมถึงทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ ครู ควรเตรียมความพร้อม และ อัพเดทเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

การเรียนรู้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ นอกจากจะช่วยทำให้อาจารย์ ครู สามารถสร้างสื่อที่หลากหลายแล้ว ยังช่วยให้อาจารย์และครูมีไอเดียที่หลากหลายเพื่อการออกแบบกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active Learning

เนื้อหาการจัดอบรม

  • รู้จักกับเครื่องมือสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจ การทำ Digital Journal อย่างสร้างสรรค์ ผ่าน แอพ Keynote และ Pages 
  • รู้จักกับเครื่องมือสร้างและตัดต่อวีดีโอให้น่าสนใจ แอพ iMovie และ แอพ Clips
  • การออกแบบกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านแอพพลิเคชั่นท่ีหลากหลาย Toontastic และ StopMotion

ระยะเวลาในการจัดอบรม

12 ชั่วโมง

วิทยากร

ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
คุณเก๋เป็นคนชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย เธอได้รับการ Certified จาก Apple และ Google คุณเก๋ได้รับการ Certified ดังต่อไปนี้ Apple Professional Learning Provider , Google Certified Trainer และ Google Certified Innovator