ภาพรวม

เปลี่ยน Data ให้ดูอ่านง่ายกับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic with Mac ที่จัดให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Keynote ในอุปกรณ์ Mac เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอที่เน้นเนื้อหาเป็น Infographic ในรูปแบบต่างๆ เช่น Infographic ที่แปลงบทความมาเป็นภาพ และ แผนภูมิต่าง ๆ หรือ การทำ Infographic เพื่ออธิบายประวัติการทำงาน เป็นต้น 

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ และ โปรแกรมท่ี่มาพร้อมเครือง Mac เพื่อสร้างงานนำเสนอ ในรูปแบบ Infographic เพื่อใช้งานการสร้างสื่อ และ การทำการตลาดออนไลน์ได้ 
  2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้เทคนิค และ ไอเดียเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ Mac ให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายมากขึ้น 

ระยะเวลาการอบรม

6 ชั่วโมง 

เนื้อหาการอบรม 

  • รู้จักกับเครื่องมือสร้าง Infographic : แอพ Keynote
  • การเลือกใช้สี ไอคอน สัญลักษณ์ และการวาดภาพ เพื่อสร้าง Infographic
  • การตั้งค่าขนาด Infographic เทคนิคการตัดภาพพื้นหลัง
  • การเลือกใช้กราฟ แผนภูมิ อย่างเหมาะสม
  • การจัดองค์ประกอบภาพ 

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการรับรองจาก Apple (Apple Professional Learning Provider) 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
คุณเก๋เป็นคนชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย เธอได้รับการ Certified จาก Apple และ Google คุณเก๋ได้รับการ Certified ดังต่อไปนี้ Apple Professional Learning Provider , Google Certified Trainer และ Google Certified Innovator