หลักสูตร แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนแบบ Active Learning 

เมื่อทักษะที่จะเป็นในค.ศ.2020 คือการคิดวิเคราะห์ นำเสนอ การลำดับความคิด การฟัง การถาม การคิดสร้างสรรค์ เป็นไปได้หรือไม่ที่ห้องเรียนจะให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเหล่านี้ไปด้วย เครื่องมือต่างๆ ที่ ด้านเทคโนโลยีพร้อมที่จะให้ครูนำไปใช้ในการสร้างสื่อ และขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้นักเรียนใช้เพื่อเป็นผู้สร้างสรรค์สื่อเหล่านั้นเอง ด้วยเช่นกัน 

ในหลักสูตรนี้ครูจะได้เรียนรู้การสร้างสรรค์สื่อต่างๆ  และ สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้เช่นกันว่า จะนำไปปรับใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ใด ที่นักเรียนจะเป็นผู้สร้างสรรค์สื่อเหล่านี้เช่นกัน 

อุปกรณ์ : คอมพิวเตอร์ และ มือถือ 

ระยะเวลา : 6  ชั่วโมง 

วิทยากร 

  • คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล  Google for Education Certified Trainer / and Google Certified Innovator 
  • คุณศุภชัย ศศิกนก Google for Education Certified Trainer
  • เจ้าของ Facebook Page : เก๋ไก๋ไฮเทค เทคโนโลยีการศึกษา และ เว็บไซต์ www.inspirelearner.com

ตารางการอบรม

09.00 – 10.30 : Making story book with Pages and Numbers 

10.30 -10.45 : เบรค

10.45 -12.00 : Infographic with Keynote 

12.00 – 1300 : พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 : Video Storytelling with iMovie  & GarageBands 

14.30 – 14.45 : เบรค

15.00 – 16.00 : Fun time with Apple Teacher Test 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย เป็น Google Certified Trainer รวมถึง และได้รับการยอมรับจาก Apple ให้เป็น Apple Professional Learning Provider